Page 12 - Дүрслэх урлаг
P. 12

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН,
              СПОРТЫН САЙДЫН А/425 ТООТ ЖУРМЫН ХАВСРАЛТ      10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17