Page 7 - Дүрслэх урлаг
P. 7

Мэндчилгээ


                               Боловсролын     үнэлгээний    тогтолцоог
                             боловсронгуй болгох үйлсэд оюун ухаан, хүч
                             хөдөлмөрөө зориулан ажиллаж байгаа эрдэмтэн
                             багш, боловсролын ажилтан, судлаачид та
                             бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая.         Суралцагчдад хаана, ямар орчинд суралцаж байгаагаас үл хамааран ижил шалгуур, ижил
      арга, аргачлалаар сурлагын амжилт, ахицаа бодитой тодорхойлуулах хэрэгцээ ямагт байдаг.
      Суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшлийг бодитой, шинжлэх ухаанчаар
      үнэлж дүгнэн үнэлгээний үр дүнг сургалтын үйл ажиллагаанд үр нөлөөтэйгээр хэрэглэх нь
      манай орны төдийгүй дэлхийн улс орнуудын багш нарт ч сорилт хэвээр байна.
         2018 онд БСШУС-ын (хуучнаар) сайдын А/425 дугаар тушаалаар баталсан “Ерөнхий
      боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-д
      суралцагчийн үнэлгээг шалгуурт суурилсан бөгөөд суралцагчийн сурах хүсэл эрмэлзэл,
      сурлагын ахиц, амжилтыг дэмжиж, тэднийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байхаар тодорхойлсон нь
      дээрх хэрэгцээ, шаардлагыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
         Үнэлгээний шалгуур нь хичээл, сургалтын үр дүнд суралцагчийн юу мэддэг, юу чаддаг, яаж
      хийж хэрэглэх ёстойг тодорхойлж өгсөн суралцахуй, багшлахуйн ач холбогдолтой “үнэлгээний
      гол хэрэгсэл” юм. Багш та үнэлгээний шалгуурыг сургалтын үйл ажиллагаанд бүтээлчээр
      хэрэглэснээр суралцагчийн гүйцэтгэлд тулгуурлан сурлагын амжилт, ахиц, өөрчлөлтийн
      талаар бодитой, үр нөлөөтэй үнэлэлт, дүгнэлт хийж тэдэнд ямар дэмжлэг, хэрхэн үзүүлэхээ
      тодорхойлох бүрэн боломж бүрдэнэ.
         Боловсролын үнэлгээний төв нь хичээл тус бүрээр эрдэмтэн, багш, судлаачдын баг
      бүрдүүлэн хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг боловсролын түвшин, судлагдахуун
      бүрээр үнэлгээний нэгжийн түвшинд анх удаагаа боловсруулж та бүхний гар дээр хүргэж байна.
         Үнэлгээний шалгуурыг олон улсын түвшинд боловсролын үнэлгээ, тэр дундаа
      суралцагчийн үнэлгээ, үнэлгээний шалгуур чиглэлээр баримталж буй онол, үзэл баримтлалд
      тулгуурлан өөрийн орны сургалтын хөтөлбөр, багшлахуй, суралцахуйн онцлогийг харгалзан
      боловсруулсан.
          Боловсролын үнэлгээний тогтолцоог сайжруулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулах эрхэм
      багш та бүхний үйлс нь улам өөдөө байж, боловсролын хөгжлийн төлөө сэтгэл, зүтгэл нэгдэн
      урагшилна гэдэгт итгэл дүүрэн байгаагаа илэрхийлье.                  БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ


                                        Лхагвасүрэнгийн ГАНБАТ
                                                  Захирал
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12