Page 13 - Дүрслэх урлаг
P. 13

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН,
              СПОРТЫН САЙДЫН А/425 ТООТ ЖУРМЫН ХАВСРАЛТ























































































                                                      11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18