Page 5 - Дүрслэх урлаг
P. 5

ЛГА
      ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
                                                       У
                                                       АГУ
         Эрх зүйн баримт бичгүүд .................................................................................... 6
         Боловсролын үнэлгээ .........................................................................................16


      СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН

      ДҮРСЛЭХ УРЛАГ      НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
      1.1. VI ангийн үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн (СҮД) .................................... 21
      1.2. Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
         гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................... 21
         1.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Дүрслэх урлагийн хэл ............................................... 21
         1.2.2. Үнэлгээний нэгж 2. Урлан бүтээхүй .......................................................... 23
         1.2.3. Үнэлгээний нэгж 3. Соёлын үнэт зүйл ...................................................... 24
      ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
      2.1. VII ангийн үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн (СҮД) ................................... 25
      2.2. Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
         гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................... 25
         2.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Дүрслэх урлагийн хэл ............................................... 25
         2.2.2. Үнэлгээний нэгж 2. Урлан бүтээхүй .......................................................... 26
         2.2.3. Үнэлгээний нэгж 3. Соёлын үнэт зүйл ...................................................... 28
      ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
      3.1. VIII ангийн үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн (СҮД) .................................. 29
      3.2. Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
         гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................... 29
         3.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Дүрслэх урлагийн хэл ............................................... 29
         3.2.2. Үнэлгээний нэгж 2. Урлан бүтээхүй .......................................................... 30
         3.2.3. Үнэлгээний нэгж 3. Соёлын үнэт зүйл ...................................................... 32
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10