Page 3 - Дүрслэх урлаг
P. 3

СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН


             ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ


                    ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР                               Х УР
                         С
                           ЛЭ
                    ДҮР
                    ДҮРСЛЭХ УРЛАГ
                                     ЛАГ
                        АНХДУГААР ХЭВЛЭЛ

                        УЛААНБААТАР 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8