Page 1 - Дүрслэх урлаг
P. 1

СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН

             ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ                    ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР                   ДҮРСЛЭХ УРЛАГ
                   ДҮР    С ЛЭ   Х УР    ЛАГ                        АНХДУГААР ХЭВЛЭЛ                        УЛААНБААТАР 2021
   1   2   3   4   5   6