Page 5 - Mt _bd - 1217
P. 5

ЛГА

      ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ


      Суралцагчийн үнэлгээ................................................................................................2 У
                                                         АГУ

      БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН
      Нэг. Үнэлгээний шалгуурыг хэрэгжүүлэх арга зүйн зөвлөмж .............................5

      Хоёр. Нэгжийн үнэлгээний жишиг даалгавар .....................................................10
         2.1 Үнэлгээний даалгавар ...............................................................................10

         2.2 Үнэлгээний жишиг даалгаврын хувилбар .............................................12

      Гурав. Нотолгоонд суурилсан шинжилгээ хийх аргачлал ..................................21


      Дөрөв. Анхаарах зүйл, санамж ...............................................................................25
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10