Page 4 - Mt _bd - 1217
P. 4

Ерөнхий боловсролын  cургуулийн хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг хэрэглэх зөвлөмжийн анхны хэвлэл
            (Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Боловсролын үнэлгээний төв., УБ. 2021)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9