Page 3 - Mt _bd - 1217
P. 3

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН

             ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ
                    ШАЛГУУРЫГ ХЭРЭГЛЭХ             ЗӨВЛӨМЖ
             ЗӨВЛӨМЖ
                                        ЛОГИ
                       ЛЛИЙН ТЕХНО
               МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
               МЭ
                  ДЭЭ
                        АНХНЫ ХЭВЛЭЛ                        УЛААНБААТАР 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8