Page 1 - Mt _bd - 1217
P. 1

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН

        ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ          ШАЛГУУРЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ                       ЛЛИЙН ТЕХНО
                                        ЛОГИ
                  ДЭЭ
               МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
               МЭ

                        УЛААНБААТАР 2021
   1   2   3   4   5   6