Page 7 - Математик
P. 7

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР
                          ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУРЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ
      Өөрөөр хэлбэл, үнэлгээний шалгуур гэдэг нь сургалтын явцад суралцагч бүрийн эзэмшвэл зохих
      мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил буюу хүрэх үр дүн юм.
      Өөрөөр хэлбэл, үнэлгээний шалгуур гэдэг нь сургалтын явцад суралцагч бүрийн эзэмшвэл
      зохих мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил буюу хүрэх үр дүн юм.
      Үнэлгээний шалгуур нь дараах ач холбогдолтой. Үүнд:
        • Суралцагчийн сурлагын амжилтыг үнэлж, дүгнэх ижил хэмжүүрийг тодорхой, ил тод
      Үнэлгээний шалгуур нь дараах ач холбогдолтой. Үүнд:
         болгох.
        • Суралцагчийн сурлагын амжилтыг үнэлж, дүгнэх  ижил хэмжүүрийг тодорхой, ил тод
        • Үнэлгээг зөв, бодитой хийх боломж бүрдэх.
         болгох.
        • Даалгавар боловсруулахад баримжаа болох.
        • Үнэлгээг зөв, бодитой хийх боломж бүрдэх.
        • Тухайн суралцагчийн суралцахуйн давуу, сул тал, тулгамдаж буй бэрхшээлийн
        • Даалгавар боловсруулахад баримжаа болох.
         талаарх мэдээллийг цуглуулах.
        • Тухайн суралцагчийн суралцахуйн давуу, сул тал, тулгамдаж буй бэрхшээлийн талаарх
        • Суралцахуйн арга зүйг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх замаар багшлахуйг сайжруулах
         мэдээллийг цуглуулах.
        • Суралцахуйн арга зүйг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх замаар багшлахуйг сайжруулах боломжийг
         боломжийг бүрдүүлэх.
         бүрдүүлэх.
        • Суралцагчийг ижил шалгуураар үнэлж, тэдний ахиц амжилт, өөрчлөлтийг хянах боломж
        • Суралцагчийг ижил шалгуураар үнэлж, тэдний ахиц амжилт, өөрчлөлтийг хянах боломж
         олгох.
         олгох.
      Үнэлгээний шалгуур нь дараах шаардлагад⁴ нийцсэн байна. Үүнд:
      Үнэлгээний шалгуур нь дараах шаардлагад⁴ нийцсэн байна. Үүнд:
        • Боловсролын түвшин, анги, судлагдахуун бүрээр залгамж холбоотой, эрэмбэ ахисан
        • Боловсролын түвшин, анги, судлагдахуун бүрээр залгамж холбоотой, эрэмбэ ахисан байх
         байх
        • ЕБС-ийн багш нар шууд авч ашиглах боломжтой байхаар боловсруулсан байх
        • ЕБС-ийн багш нар шууд авч ашиглах боломжтой байхаар боловсруулсан байх
        • Оролцогч бүх тал /суралцагч, багш, эцэг эх, асран хамгаалагч гэх мэт/-д ойлгогдохоор товч
        • Оролцогч бүх тал /суралцагч, багш, эцэг эх, асран хамгаалагч гэх мэт/-д ойлгогдохоор товч
         тодорхой, оновчтой энгийн үг хэллэгээр бичсэн байх
         тодорхой, оновчтой энгийн үг хэллэгээр бичсэн байх
        • Давхцалгүй, нэг нэгнээсээ ялгаатай байх
        • Давхцалгүй, нэг нэгнээсээ ялгаатай байх
        • Суралцагчдад юу хийхийг тодорхой ойлгуулахуйц үйл /түлхүүр үг/ үгсийг ашигласан
        • Суралцагчдад юу хийхийг тодорхой ойлгуулахуйц үйл /түлхүүр үг/ үгсийг ашигласан
         байх. Жишээ нь: эмхэтгэх, бий болгох, бүтээх, төлөвлөх, дахин боловсруулах, шинжлэх,
         байх. Жишээ нь: эмхэтгэх, бий болгох, бүтээх, төлөвлөх, дахин боловсруулах, шинжлэх,
         дизайн хийх, сонгох, ашиглах, хэрэглэх, үзүүлэх, бэлтгэх, ашиглах, тооцоолох, тайлбарлах,
         дизайн хийх, сонгох, ашиглах, хэрэглэх, үзүүлэх, бэлтгэх, ашиглах, тооцоолох,
         урьдчилан таамаглах, харьцуулах, шүүмжлэх гэх мэт
         тайлбарлах, урьдчилан таамаглах, харьцуулах, шүүмжлэх гэх мэт
        • Сурагчийн гүйцэтгэл нь ажиглагдахуйц, хэмжигдэхүйц байхаар үг сонгох
        • Сурагчийн гүйцэтгэл нь ажиглагдахуйц, хэмжигдэхүйц байхаар үг сонгох
      ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУРЫН БҮТЭЦ
      ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУРЫН БҮТЭЦ
      Ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг
      сургалтын хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнд тулгуурлан дараах бүтэцтэйгээр боловсруулсан. шалгуурыг
      Ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх
      сургалтын хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнд тулгуурлан дараах бүтэцтэйгээр боловсруулсан.
      4 Эх сурвалж: Боловсролын салбарын хөгжил-Боловсролын чанарт нөлөөлж буй сургуулийн хүчин зүйлс” судалгааны эцсийн тайлан,
      4 Эх сурвалж: Боловсролын салбарын хөгжил-Боловсролын чанарт нөлөөлж буй сургуулийн хүчин зүйлс” судалгааны эцсийн
      1.14 дэх бүлэг. Азийн хөгжлийн банкны техник туслалцааны төсөл, 2017 он.
      тайлан, 1.14 дэх бүлэг. Азийн хөгжлийн банкны техник туслалцааны төсөл, 2017 он.


                                                      3                                                        20
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12