Page 5 - Математик
P. 5

ЛГА

      ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ


      Суралцагчийн үнэлгээ ..............................................................................................2 У
                                                         АГУ

      СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН
      Нэг. Суурь боловсролын математикийн хичээлийн үнэлгээний
      шалгуурыг хэрэглэх арга зүйн зөвлөмж .................................................................5
        1.1 Үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүнг тодорхойлсон байдал ..............5
        1.2 Үнэлгээний шалгуур боловсруулсан үндэслэл .........................................7

        1.3 Үнэлгээний талаарх онол, арга зүй ............................................................9
        1.4 Үнэлгээний шалгуурыг хэрэглэх арга зүй ...............................................11
        1.5 Асуудал шийдвэрлэх арга зүй ...................................................................12

        1.6 Нэр, томьёоны тайлбар ..............................................................................13

      Хоёр. Нэгжийн үнэлгээний жишиг даалгавар .....................................................15
        2.1 Мэдлэг, ойлголтыг үнэлэх даалгавар боловсруулах аргачлал ............15

        2.2 Хэрэглээ, асуудал шийдвэрлэх чадварыг үнэлэх даалгавар
           боловсруулах аргачлал ..............................................................................16

      Гурав. Нотолгоонд суурилсан шинжилгээ хийх аргачлал ..................................18

        3.1 Мэдлэг, ойлголтыг үнэлэх даалгаварт шинжилгээ хийх ......................18
        3.2 Хэрэглээ – асуудал шийдвэрлэх чадварыг үнэлэх даалгаварт
           шинжилгээ хийх ..........................................................................................19
        3.3 Асуудал шийдвэрлэх арга барилыг илрүүлэх, шинжилгээ хийх .........20


      Дөрөв. Анхаарах зүйл, санамж ...............................................................................22

      Ном зүй  ....................................................................................................................23
      Хавсралт ....................................................................................................................24
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10