БИЕИЙН ТАМИРБИЕИЙН ТАМИР
БАГА, СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН
ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ
ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР
УЛААНБААТАР 2021
АНХДУГААР ХЭВЛЭЛ
УЛААНБААТАР 2021
БИЕИЙН ТАМИР
АНХДУГААР ХЭВЛЭЛ
БАГА, СУУР, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН
ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ
ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР
Ерөнхий боловсролын cургуулийн хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурын анхдугаар хэвлэл
(Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Боловсролын үнэлгээний төв., УБ. 2021. 12.75хх)
ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Эрх зүйн баримт бичгүүд ............................................................................................................. 8
Боловсролын үнэлгээ ..................................................................................................................18
БАГА БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. I АНГИ
1.1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ........................................ 23
1.1.2. Үнэлгээний нэгж 1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал суралцахуйн үр дүнгийн
шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................23
1.2. Алхах, гүйх үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .....................................................................24
1.2.1. Үнэлгээний нэгж 2. Алхах, гүйх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................25
1.3. Үсрэх, харайх үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ................................................................25
1.3.1. Үнэлгээний нэгж 3. Үсрэх, харайх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................26
1.4. Шидэх, дамжуулах үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .........................................................26
1.4.1. Үнэлгээний нэгж 4. Шидэх, дамжуулах суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................26
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. II АНГИ
2.1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ................................................27
2.1.2. Үнэлгээний нэгж 1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал суралцахуйн үр дүнгийн
шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................27
2.2. Үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ..........................................................................................28
2.2.1. Үнэлгээний нэгж 2. Алхах, гүйх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................29
2.3. Үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ..........................................................................................29
2.3.1. Үнэлгээний нэгж 3. Үсрэх, харайх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................29
2.4. Шидэх, дамжуулах үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .........................................................30
2.4.1. Үнэлгээний нэгж 4. Шидэх, дамжуулах суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................30
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. III АНГИ
3.1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ................................................32
3.1.2. Үнэлгээний нэгж 1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал суралцахуйн үр дүнгийн
шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................32
3.2. Алхах, гүйх үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .....................................................................34
3.2.1. Үнэлгээний нэгж 2. Алхах, гүйх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................34
3.3. Үсрэх, харайх үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ................................................................35
3.3.1. Үнэлгээний нэгж 3. Үсрэх, харайх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................35
3.4. Шидэх, дамжуулах үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ..........................................................36
3.4.1. Үнэлгээний нэгж 4. Шидэх, дамжуулах суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................36
АГУУЛГА
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. IV АНГИ
4.1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ................................................37
4.1.2. Үнэлгээний нэгж 1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................37
4.2. Алхах, гүйх үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .....................................................................39
4.2.1. Үнэлгээний нэгж 2. Алхах, гүйх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................39
4.3. Үсрэх, харайх үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .................................................................40
4.3.1. Үнэлгээний нэгж 3. Үсрэх, харайх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................40
4.4. Шидэх, дамжуулах үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ........................................................41
4.4.1. Үнэлгээний нэгж 4. Шидэх, дамжуулах суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................41
ТАВДУГААР БҮЛЭГ. V АНГИ
5.1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ................................................42
5.1.2. Үнэлгээний нэгж 1. Ахуйн хэрэгцээт дасгал суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур, ............
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................42
5.2. Алхах, гүйх үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .....................................................................43
5.2.1. Үнэлгээний нэгж 2. Алхах, гүйх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................44
5.3. Үсрэх, харайх үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ................................................................44
5.3.1. Үнэлгээний нэгж 3. Үсрэх, харайх суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................44
5.4. Шидэх, дамжуулах үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ........................................................45
5.4.1. Үнэлгээний нэгж 4. Шидэх, дамжуулах суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур,
гүйцэтгэлийн түвшин .......................................................................................................46
СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. VI АНГИ
1.1. VI ангийн үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ........................................................................49
1.2. Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин ...........50
1.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Бие бялдрын хөгжил ..........................................................................50
1.2.2. Үнэлгээний нэгж 2. Гимнастик ...........................................................................................51
1.2.3. Үнэлгээний нэгж 3. Хөнгөн атлетик ...................................................................................52
1.2.4. Үнэлгээний нэгж 4. Сагсан бөмбөг ....................................................................................54
1.2.5. Үнэлгээний нэгж 5. Хөл бөмбөг .........................................................................................54
1.2.6. Үнэлгээний нэгж 6. Волейбол ............................................................................................55
1.2.7. Үнэлгээний нэгж 7. Үндэсний спорт-хурдан морь ............................................................55
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. VII АНГИ
2.1. VII ангийн үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .......................................................................56
2.2. Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин ...........57
2.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Бие бялдрын хөгжил ..........................................................................57
2.2.2. Үнэлгээний нэгж 2. Гимнастик ...........................................................................................58
2.2.3. Үнэлгээний нэгж 3. Хөнгөн атлетик ...................................................................................58
2.2.4. Үнэлгээний нэгж 4. Сагсан бөмбөг ..................................................................................59
2.2.5. Үнэлгээний нэгж 5. Хөл бөмбөг .........................................................................................60
2.2.6. Үнэлгээний нэгж 6. Волейбол ............................................................................................61
2.2.7. Үнэлгээний нэгж 7. Үндэсний спорт-сур харваа ...............................................................61
АГУУЛГА
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. VIII АНГИ
3.1. VIII ангийн үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .....................................................................62
3.2. Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин ...........63
3.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Бие бялдрын хөгжил ..........................................................................63
3.2.2. Үнэлгээний нэгж 2. Аэробик ..............................................................................................65
3.2.3. Үнэлгээний нэгж 3. Бүжиг ...................................................................................................65
3.2.4. Үнэлгээний нэгж 4. Хөнгөн атлетик ...................................................................................66
3.2.5. Үнэлгээний нэгж 5. Сагсан бөмбөг ....................................................................................67
3.2.6. Үнэлгээний нэгж 6. Волейбол ............................................................................................68
3.2.7. Үнэлгээний нэгж 7. Үндэсний спорт-бөхийн барилдаан ..................................................68
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. IX АНГИ
4.1. IX ангийн үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ........................................................................69
4.2 Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин ...........70
4.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Бие бялдрын хөгжил ..........................................................................70
4.2.2. Үнэлгээний нэгж 2. Аэробик ...............................................................................................72
4.2.3 Үнэлгээний нэгж 3. Бүжиг ....................................................................................................72
4.2.4. Үнэлгээний нэгж 4. Хөнгөн атлетик ..................................................................................73
4.2.5. Үнэлгээний нэгж 5. Сагсан бөмбөг ....................................................................................73
4.2.6. Үнэлгээний нэгж 6. Волейбол ............................................................................................74
4.2.7. Үнэлгээний нэгж 7. Үндэсний спорт-шагайн харваа ........................................................75
БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. X АНГИ
1.1. X ангийн үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн .........................................................................79
1.2. Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин ...........81
1.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Бие бялдрын хөгжил ..........................................................................81
1.2.2. Үнэлгээний нэгж 2. Олон улсын спортын хөгжил .............................................................83
1.2.3. Үнэлгээний нэгж 3. Хөнгөн атлетик ...................................................................................83
1.2.4. Үнэлгээний нэгж 4. Сагсан бөмбөг ...................................................................................84
1.2.5. Үнэлгээний нэгж 5. Волейбол ............................................................................................85
1.2.6. Үнэлгээний нэгж 6. Хөл бөмбөг .........................................................................................86
1.2.7. Үнэлгээний нэгж 7. Аэробик ..............................................................................................87
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. XI АНГИ
2.1. XI ангийн үнэлгээний нэгж, суралцахуйн үр дүн ........................................................................89
2.2. Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин ...........90
2.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Бие бялдрын хөгжил ..........................................................................90
2.2.2. Үнэлгээний нэгж 2. Олон улсын спортын хөгжил .............................................................92
2.2.3. Үнэлгээний нэгж 3. Хөнгөн атлетик ...................................................................................92
2.2.4. Үнэлгээний нэгж 4. Сагсан бөмбөг ....................................................................................93
2.2.5. Үнэлгээний нэгж 5. Волейбол ...........................................................................................94
2.2.6. Үнэлгээний нэгж 6. Хөл бөмбөг ........................................................................................94
2.2.7. Үнэлгээний нэгж 7. Аэробик ...............................................................................................95
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. XII АНГИ
3.1. XII ангийн үнэлгээгий нэгж, суралцахуйн үр дүн .............................................................. 96
3.2. Үнэлгээний нэгж тус бүрийн суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур, гүйцэтгэлийн түвшин ....... 97
3.2.1. Үнэлгээний нэгж 1. Бие бялдрын хөгжил .................................................................97
3.2.2.Үнэлгээний нэгж 2. Олон улсын спортын хөгжил .....................................................98
3.2.3. Үнэлгээний нэгж 3. Хөнгөн атлетик .........................................................................99
3.2.4.Үнэлгээний нэгж 4. Сагсан бөмбөг ...........................................................................99
3.2.5. Үнэлгээний нэгж 5. Волейбол .................................................................................100
3.2.6. Үнэлгээний нэгж 6. Хөл бөмбөг ..............................................................................101
АГУУЛГА